Regulamin wynajmu przyczepy kempingowej

Postanowienia wstępne

Zasady wynajmu wypożyczalnia przyczep kempingowych

 • Najemca  wpłaca kaucję zwrotną, która rozliczana jest w ciągu trzech  dni roboczych od dnia zwrotu przyczepy, po uprzednim jej przeglądzie.
 • Przyczepę wynajmuje się na minimum 3 dni a w okresie wakacyjnym ( od 01-07-2023 do 31-08-2023)  na minimum 7 dni. Przez okres wynajmu rozumienie się precyzyjnie określoną datę oraz godzinę wypożyczenia i zwrotu (przy dokonywaniu rezerwacji ustala się je w Umowie Wynajmu
 • Po zgłoszeniu rezerwacji należy, w ciągu 3 dni dokonać wpłaty zadatku w wysokości 30% kosztów wynajmu przyczepy, pod rygorem wygaśnięcia rezerwacji. Wpłata ta, zwana opłatą aktywacyjną, aktywuje rezerwację, czyni ją wiążącą dla stron ( na zasadach  określonych w niniejszym regulaminie oraz w Umowie Wynajmu). Opłata aktywacyjna nie jest zwracana w przypadku rezygnacji z rezerwacji, z zastrzeżeniem opóźnienia w wydaniu przyczepy z winy MarcoStr Agnieszka Strycharz. Stanowi ona dla Firmy MarcoStr Agnieszka Strycharz ryczałtową rekompensatę z tytułu utraconych dochodów wskutek wycofania przyczepy campingowej z obrotu i możliwości jej zarezerwowania przez inne osoby. Wniesiona opłata aktywacyjna może być zaliczona na poczet rezerwacji w innym wolnym terminie tego samego sezonu.
 • Pozostałą płatność z tytułu rezerwacji oraz kaucję, za wyjątkiem płatności za transport przyczepy pod wskazany adres, wpłaca się najpóźniej w dniu przekazania przyczepy, przed jej wydaniem Najemcy.
 • Przyczepy campingowe obok katalogowego wyposażenia fabrycznego ( lodówka, kuchenka gazowa, bojler ciepłej wody, ogrzewanie gazowe Truma, wentylacja elektryczna Truma, toaleta Thetford, rolety i moskitiery w oknach, panoramiczne okno dachowe,  butla gazowa BP 9 kg ) wyposażone są w koło zapasowe, stopień wejściowy, kabel elektryczny o długości 20 metrów,  adapter elektryczny, do różnych typów gniazd elektrycznych stosowanych w Europie, zbiornik na szarą wodę, kliny blokujące, kanister do zalewania zbiornika wody pitnej i wody szarej .
 • Najemca otrzymuje posprzątaną i umytą przyczepę campingową oraz zobowiązany jest do zwrotu umytej i wysprzątanej przyczepy campingowej. W przypadku nie spełnienia tych warunków naliczona zostanie opłata, potrącana z kaucji, wynosząca  100 zł za posprzątanie. Prawo do oceny w tym zakresie należy do MarcoStr Agnieszka Strycharz.
 • W przypadku zwrotu przyczepy campingowej po godzinie określonej w umowie Najemca zobowiązany jest do zapłaty kary wynoszącej 50 zł za każdą rozpoczętą godzinę spóźnienia. Kara ta potrącona zostanie w pierwszej kolejności z kaucji. Gdy w umowie nie określono godziny zwrotu, wiążąca jest godzina określona w Umowie Wynajmu.
 • W przypadku wystąpienia opóźnienia w wydaniu przyczepy campingowej, firma Marcostr Agnieszka Strycharz zobowiązana jest do bezzwłocznego zwrotu różnicy wynikającej z ilości dni opóźnienia, wypłaty Najemcy zryczałtowanego odszkodowania w wysokości 100 zł za każde 24 godziny opóźnienia, nie więcej jednak jak 400 zł. W przypadku rezygnacji z wypożyczenia MarcoStr Agnieszka Strycharz zwraca również 30% opłatę aktywacyjną. Najemcy nie przysługują inne roszczenia z tytułu opóźnienia w wydaniu przyczepy campingowej.
 • Jeżeli zwrot przyczepy nastąpi wcześniej niż to ustalono, kwota za niewykorzystany okres wynajmu nie podlega zwrotowi w żadnym przypadku.
 • Przedłużenie okresu najmu może nastąpić wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej zgody firmy MarcoStr Agnieszka Strycharz – wypożyczający nie jest wtedy obciążany karą, o której mowa wyżej.
 • Gdy przyczepa campingowa (wyposażenie dodatkowe) nie zostanie zwrócona w ciągu 24 godzin licząc od godziny zwrotu określonej w umowie (w Umowie Wynajmu) MarcoStr Agnieszka Strycharz zawiadomi Policję o samowolnym i bezprawnym przywłaszczeniu przyczepy (wyposażenia dodatkowego) oraz o jej zaginięciu. Wszelkie koszty z tym związane obciążają Najemcę. Ponadto wpłacona kaucja przepada w całości.

Inne postanowienia

 • W trakcie użytkowania przyczepy campingowej Najemca zobowiązany jest stosować do toalety środki chemiczne Thetford Aqua Kem oraz Thetford Aqua Rinse (spłuczka) i papier toaletowy. Środki te nabywa się przy wypożyczeniu przyczepy campingowej w cenie 250 zł brutto w pakiecie z butlą z gazem, lusterkami i adapterami do instalacji oraz opłatą serwisową.
 • Przewożąc bagaże w przyczepie campingowej Najemca zobowiązany jest do ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem i ocieraniem o elementy wyposażenia przyczepy. MarcoStr Agnieszka Strycharz nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy przewożone lub pozostawione w wynajmowanej przyczepie. Zabrania się przewożenia ładunków łatwopalnych, trujących oraz niebezpiecznych. Ładunki o znacznym ciężarze należy rozłożyć w okolicy osi koła i zabezpieczyć je przed przemieszczaniem.
 • Najemca zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia i użytkowania przyczepy campingowej, w szczególności zamykać na klucz zamki, korzystać z przyczepy wyłącznie przy opuszczonych nogach wsporczych, włączać bojler ciepłej wody przy zalanym zbiorniku wody pitnej. W każdej przyczepie obok dokumentacji poszczególnych urządzeń (także w języku polskim) udostępniono skróconą instrukcję obsługi. W przypadku jakichkolwiek problemów technicznych można skontaktować się z serwisantem pod numerem telefonu:  +48 665092969 lob +48 502080045
 • W przyczepie może mieszkać i ją użytkować wyłącznie liczba osób przewidziana przez producenta Fendt Bianco i Tendenza 4 osoby dorosłe lub 2 osoby dorosłe i 3 dzieci ) , Tabbert 5 osób dorosłych
 • Najemca zobowiązuje się do wykorzystywania przyczepy wyłącznie w celach rekreacyjnych i turystycznych (zamieszkiwanie). Zabronione jest użytkowanie przyczepy w jakichkolwiek innych celach.
 • Zabronione jest wywożenie przyczepy, bez pisemnej zgody firmy MarcoStr Agnieszka Strycharz  , poza kraje Unii Europejskiej. Zakaz ten nie dotyczy Chorwacji, Szwajcarii i Norwegii.   Zabronione jest również podróżowanie po terenach objętych działaniami wojennymi, rozruchami i zamieszkami.
 • Najemca nie może podnajmować oraz udostępniać przyczepy osobom trzecim.
 • Przyczepę campingową może holować wyłącznie Najemca lub osoba upoważniona przez niego.
 • W przypadku zamówienia transportu przyczepy pod wskazany adres (Polska lub Europa), płatność za transport musi wpłynąć na konto MarcoStr Agnieszka Strycharz najpóźniej na 2 dni przed dniem podstawienia przyczepy, pod rygorem zaniechania dostawy. Za datę dokonania płatności uznaje się datę wpływu środków na rachunek bankowy MarcoStr Agnieszka Strycharz.
 • Przed wydaniem przyczepy campingowej Najemca odbywa pełne szkolenie w zakresie jej użytkowania. Ponadto przed wypożyczeniem oraz po zwrocie przyczepy (wyposażenia dodatkowego) firma MarcoStr Agnieszka Strycharz dokonuje przeglądu sprawności poszczególnych urządzeń, zamków, ogumienia. Najemca ma prawo przeprowadzić własną, niezależną inspekcję i kontrolę, w obecności przedstawiciela  MarcoStr Agnieszka Strycharz.
 • Gdy wynajem następuje przez więcej niż jedną osobę, ich odpowiedzialność jest solidarna.
 • Na czas wynajmu klienci mogą nieodpłatnie pozostawić na terenie firmy z MarcoStr Agnieszka Strycharz  zbędne w dalszej podróży przedmioty i bagaże. . Za ewentualne szkody firma nie ponosi odpowiedzialności.

Odpowiedzialność Najemcy i wycena szkód

 • Najemca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w przyczepie campingowej i wyposażeniu dodatkowym w trakcie ich użytkowania oraz za postępowanie niezgodne z niniejszym regulaminem i umową (także przez pozostałych uczestników podróży i wyjazdu).
 • Najemca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów związanych z uszkodzeniem przyczepy lub jej wyposażenia powstałych w trakcie ich użytkowania. Odpowiedzialność za szkody nie ciąży na Najemcy tylko wtedy, gdy koszty szkód pokryje towarzystwo ubezpieczeniowe, osoby trzecie lub producent w ramach gwarancji. Nie dotyczy to sytuacji, gdy wycena szkody nie przekracza 1000 zł – pokrywa ją zawsze Najemca.
 • Postanowienia określone wyżej stosuje się odpowiednio do zdarzeń polegających na kradzieży przyczepy campingowej lub wyposażenia dodatkowego w trakcie ich użytkowania przez Najemcę. W takim przypadku Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia najbliższej jednostki Policji oraz uzyskania od Policji pisemnego potwierdzenia zgłoszenia kradzieży. Zawiadamia także niezwłocznie firmę MarcoStr Agnieszka Strycharz.
 • Wycena powstałych szkód jest dokonywana jako suma:
  • robocizny według stawki 50 zł/godz.
  • kosztów zakupu części zamiennych według ogólnie dostępnego ( Internet ) cennika katalogowego cennika firmy   Fendt lub Tabbert lub innych firm z wyposażenia dodatkowego;
  • kosztów przesyłki i/lub transportu części zamiennych.
 • W przypadku kradzieży wycena szkody następuje:
  • na podstawie cennika katalogowego firmy producenta – dotyczy wyposażenia dodatkowego
  • na podstawie cennika katalogowego firmy Fendt lub Tabbert ( dla danego rocznika ) pomniejszonego o podatek VAT  – cena dotyczy przyczepy campingowej.
 • Najemca zobowiązany jest do zachowania szczególnej staranności w zabezpieczeniu przyczepy campingowej oraz wyposażenia dodatkowego przed uszkodzeniem czy kradzieżą.
 • Gdy w wyniku zaistniałych okoliczności kontynuowanie podróży z przyczepą nie jest możliwe, MarcoStr Agnieszka Strycharz  nie pokrywa kosztów z tym związanych. Pokrywa je Najemca.
 • W trakcie użytkowania przyczepy campingowej Najemca zobowiązany jest stosować do toalety środki chemiczne Thetford Aqua Kem oraz Thetford Aqua Rinse (spłuczka) i papier toaletowy. Środki te nabywa się przy wypożyczeniu przyczepy campingowej w cenie 300 zł brutto za komplet w pakiecie opłaty serwisowej.
 • Przewożąc bagaże w przyczepie campingowej Najemca zobowiązany jest do ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem i ocieraniem o elementy wyposażenia przyczepy. MarcoStr Agnieszka Strycharz nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy przewożone lub pozostawione w wynajmowanej przyczepie. Zabrania się przewożenia ładunków łatwopalnych, trujących oraz niebezpiecznych. Ładunki o znacznym ciężarze należy rozłożyć w okolicy osi koła.
 • Najemca zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia i użytkowania przyczepy campingowej, w szczególności zamykać na klucz zamki, korzystać z przyczepy wyłącznie przy opuszczonych nogach wsporczych, włączać bojler ciepłej wody przy zalanym zbiorniku wody pitnej. W każdej przyczepie obok dokumentacji poszczególnych urządzeń (także w języku polskim) udostępniono skróconą instrukcję obsługi. W przypadku jakichkolwiek problemów technicznych można skontaktować się z serwisantem pod numerem telefonu:  +48 665092969 lob +48 502080045
 • W przyczepie może mieszkać i ją użytkować wyłącznie liczba osób przewidziana przez producenta ( Fendt 4 osoby dorosłe lub 2 osoby dorosłe i 3 dzieci, Tabbert 2 dorosłe i 4 dzieci).
 • Najemca zobowiązuje się do wykorzystywania przyczepy wyłącznie w celach rekreacyjnych i turystycznych (zamieszkiwanie). Zabronione jest użytkowanie przyczepy w jakichkolwiek innych celach.
 • Zabronione jest wywożenie przyczepy, bez pisemnej zgody firmy MarcoStr Agnieszka Strycharz  , poza kraje Unii Europejskiej. Zakaz ten nie dotyczy Chorwacji, Szwajcarii i Norwegii.   Zabronione jest również podróżowanie po terenach objętych działaniami wojennymi, rozruchami i zamieszkami.
 • Najemca nie może podnajmować oraz udostępniać przyczepy osobom trzecim.
 • Przyczepę campingową może holować wyłącznie Najemca lub osoba upoważniona przez niego.
 • W przypadku zamówienia transportu przyczepy pod wskazany adres (Polska lub Europa), płatność za transport musi wpłynąć na konto „MarcoStr Agnieszka Strycharz ,Wola Mielecka 357, 39-300 Mielec ALIOR BANK NR KONTA 48249000050000453049367174   najpóźniej na 2 dni przed dniem podstawienia przyczepy, pod rygorem zaniechania dostawy. Za datę dokonania płatności uznaje się datę wpływu środków na rachunek bankowy MarcoStr Agnieszka Strycharz.
 • Przed wydaniem przyczepy campingowej Najemca odbywa pełne szkolenie w zakresie jej użytkowania. Ponadto przed wypożyczeniem oraz po zwrocie przyczepy (wyposażenia dodatkowego) firma MarcoStr Agnieszka Strycharz dokonuje przeglądu sprawności poszczególnych urządzeń, zamków, ogumienia. Najemca ma prawo przeprowadzić własną, niezależną inspekcję i kontrolę, w obecności przedstawiciela  MarcoStr Agnieszka Strycharz na placu parkingowym firmy MarcoStr.
 • Gdy wynajem następuje przez więcej niż jedną osobę, ich odpowiedzialność jest solidarna.

ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA NASZEJ GALERII ZDJĘĆ